در صورت وجود هرگونه شکایت از سایت مذکور ، میتوانید به روش های زیر عمل کنید :

۱ – تماس با یکی از شماره های ذکر شده در صفحه تماس با ما و یا فوتر

۲ – حضور فیزیکی در ادرس درج شده در صفحه تماس با ما و فوتر سایت